top of page

Veel gestelde vragen

 • Wat is de bewaartermijn van de persoonslijke gegevens?
  Na 7(zeven) jaar worden de persoonlijke gegevens alsook het volledige dossier vernietigd.
 • Wat kost mediation?
  Doorgaans betalen beide partners ieder de helft van de kosten, maar het staat deelnemers vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. Het honorarium wordt berekend op uurbasis. Het uurtarief is € 217,80. In dit tarief zijn voorbereidings- en reistijd inbegrepen en de kosten voor de reis en de mediation-ruimte. Daarnaast wordt een éénmalig bedrag van € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag geldt voor beide partijen samen. MEDIATIONHOUSE hanteert een instaptarief. Dit betekent dat iedere partij € 90,75 betaalt voor het eerste gesprek, met een maximum duur van twee uur. Kosten voor hulppersonen, zoals een jurist of een financieel adviseur, worden apart gefactureerd. Subsidie Een andere mogelijkheid is dat u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation (een ‘toevoeging’ heet het officieel). Dit wordt door de overheid gefinancierd. MEDIATIONHOUSE is een High Trust kantoor en vraagt de 'toevoeging' voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U weet dan binnen enkele dagen of u daarvoor in aanmerking komt en betaalt u, of in het geheel geen (nihil) of een beperkte eigen bijdrage (of € 58,- of € 115,-) afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Rechtsbijstandverzekering Er zijn rechtsbijstandverzekeraars die de kosten van mediation bij echtscheiding vergoeden. In veel gevallen geldt naast een wachttijd van tenminste een jaar een maximum verzekerd bedrag. MEDIATIONHOUSE raadt u aan de mogelijkheden goed te onderzoeken en biedt u daarbij deugdelijke ondersteuning en advies. Aantal uren Een mediationgesprek duurt meestal anderhalf tot twee uur. Het is vooraf moeilijk te zeggen hoeveel gesprekken er nodig zijn. Dat hangt bijvoorbeeld af van de complexiteit en de heftigheid van het geschil, en de bereidheid van de deelnemers om naar een oplossing te zoeken. MEDIATIONHOUSE kan vaak wel een indicatie geven, gebaseerd op ervaring met vergelijkbare zaken. Kinderen Een eventueel gesprek met de kinderen betekent een extra sessie. De mediator is graag bereid om dat gesprek in hun vertrouwde thuissituatie te houden. * Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 • Door wie kan een verzoek tot het benoemen van een Bijzondere Curator gedaan worden?
  Een verzoek tot benoeming van een bijzondere curator kan worden gedaan door de ouders/verzorgers, een advocaat of door het kind. Verzoeken van kinderen komen meestal bij de rechtbank in de vorm van een kindbrief. Deze mogelijkheid bestaat voor kinderen vanaf 12 jaar, al worden hiervoor uitzonderingen gemaakt.
 • Door wie wordt de Bijzondere Curator benoemd?
  De bijzondere curator wordt benoemd door de rechtbank / het gerechtshof op basis van Artikel 1:250 van het Burgerlijk Wetboek. Er moet sprake zijn van een belangenstrijd tussen de met het gezag belaste ouder met die van de minderjarige(n).
 • Wat is de bewaartermijn van de persoonlijke gegevens bij zaken waarbij een Bijzondere Curator(Artikel 1:250 BW) benoemd is?
  Na 7(zeven) jaar worden de persoonlijke gegevens alsook het volledige dossier vernietigd.
 • Wie draagt de kosten van de Bijzondere Curator?
  De kosten van de bijzondere curator worden gedragen door Raad voor Rechtsbijstand op basis van een toevoeging die aan een kind of kinderen wordt toegekend.
 • Wat is de bewaartermijn van de persoonlijke gegevens in het geval van het ouderschapsonderzoek?
  Na 7(zeven) jaar worden de persoonlijke gegevens alsook het volledige dossier vernietigd.
 • Wie draagt de kosten voor het ouderschapsonderzoek?
  Bij toepassing van de artikelen 195, 199 en 200 Rv komen de kosten van een dergelijk onderzoek in dagvaardingsprocedures ten laste van partijen. In verzoekschriftprocedures bepaalt artikel 284 lid 1 Rv die bepalingen van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak zich hiertegen verzet. Indien in het belang van de kinderen nodig is dat een ouderschapsonderzoek plaatsvindt, biedt deze bepaling het hof / de rechtbank de ruimte de kosten van zo een onderzoek geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk te brengen indien sprake is van geen of verminderde draagkracht aan de zijde van (een van) de ouders. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de Leidraad deskundigen in civiele zaken op www.rechtspraak.nl→naar de rechter→landelijke regelingen→sector civiel recht.
bottom of page